Informace

 

Školská rada je orgánem školy, umožňující zákonným zástupcům nezletilých žáků,

pedagogickým pracovníkům školy a zřizovateli podílet se na správě školy.

Školskou radu zřizuje zřizovatel, vydává rovněž její volební řád. Počet členů ŠR je šest.

Třetinu členů ŠR jmenuje zřizovatel, třetinu volí zákonní zástupci nezletilých žáků a třetinu

volí pedagogičtí pracovníci dané školy. Členem ŠR nemůže být ředitel školy.

Funkční období členů ŠR je tři roky.

ŠR zasedá nejméně dvakrát ročně, zasedání školské rady svolává její předseda.

 

Školská rada:

a) vyjadřuje se k návrhům školních vzdělávacích programů

b) schvaluje výroční zprávu o činnosti školy

c) schvaluje školní řád a navrhuje jeho změny

d) schvaluje pravidla pro hodnocení výsledků vzdělávání žáků v základních a středních

školách

e) podílí se na zpracování koncepčních záměrů rozvoje školy

f) projednává návrh rozpočtu právnické osoby na další rok a navrhuje opatření ke

zlepšení hospodaření

g) projednává inspekční zprávy České školní inspekce

h) podává podněty a oznámení řediteli školy, zřizovateli, orgánům vykonávajícím státní

správu ve školství a dalším orgánům státní správy

i) podává návrh na odvolání ředitele