Kritéria pro přijetí

hlavicka

Závaznost: směrnice je závazná pro všechny zaměstnance MŠ.

Ředitelka ZŠ a MŠ Janské Lázně stanoví následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole.

Kritéria k přijímání dětí do mateřské škol

1.      Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné

(zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) – § 34a odst. 2 a § 179 odst. 2)

Dítě, pro které je předškolní vzdělávání povinné, se vzdělává v mateřské škole zřízené obcí nebo svazkem obcí se sídlem ve školském obvodu, v němž má dítě místo trvalého pobytu, v případě cizince místo pobytu (dále jen „spádová mateřská škola“)

2.      Děti s místem trvalého pobytu na území obce, která školu zřizuje

            (zákon č. 128/2000 Sb., o obcích – § 2 odst. 2 a § 35 odst. 2)

3.      Děti podle věku (od nejstarších po nejmladší)

(zákon č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) – § 4, § 5, § 33)

Cílem předškolního vzdělávání je výchova a vzdělávání, nikoliv „pouze“ péče o děti v době, kdy se o něj nemohou postarat rodiče či jiné osoby. Dítě přijaté k předškolnímu vzdělávání musí být způsobilé plnit požadavky, které jsou stanovené rámcovým a školním vzdělávacím programem. Na základě poznatků z pedagogiky a vývojové psychologie lze usuzovat, že čím je dítě starší, tím má větší potřebu socializace a získávání nových vědomostí, dovedností a návyků, a je výše uvedené požadavky schopno lépe plnit.

 4.      Děti s trvalým pobytem v jiných obcích (uvést názvy obcí) podle věku od nejstarších po nejmladší.

Ve dnech zápisu mají všechny podané žádosti k přijetí stejnou váhu, v žádném případě nebude vytvořeno pořadí s přednostní výhodou k přijetí do MŠ.

Při rozhodování o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole bude ředitelka školy brát v úvahu (v případě podání vyššího počtu žádostí než je kapacita školy) důležitost jednotlivých kritérií ve výše uvedeném pořadí.

 

V Janských Lázních 26. 4. 2017                                      Mgr. Zdeňka Hrnčířová                                                                                                 ředitelka školy